Boodschappen doen

NIEUW

Vanmorgen voor 10 uur besteld, vanmiddag al vanaf half 3 af te halen.

EerlijkBeter Apeldoorn

Anklaarseweg 195
7323 AH Apeldoorn

Selecteer ander FreshPoint

Verkoopvoorwaarden EerlijkBeter.nl

 

Artikel 1 – Definities

Onder de naam EerlijkBeter.nl biedt Eerlijk Beter BV een website aan waarop per regio een aantal samenwerkende versspecialisten het assortiment online te koop aanbiedt. Door het plaatsen van een bestelling via EerlijkBeter.nl komt een leveringsovereenkomst tot stand met een (zakelijke) consument voor de door die versspecialist aangeboden producten. De bestelde producten van de samenwerkende versspecialisten worden in één gecombineerde bezorging op één gezamenlijk distributiepunt bezorgd of aan huis afgeleverd. De samenwerkende versspecialisten bij wie de (zakelijke) consument bestelt, worden op de website van Eerlijk Beter gepresenteerd, en in de bestelprocedure worden de bestellingen per versspecialist gegroepeerd.

In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de (zakelijke) consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Betrokken versspecialist: de versspecialist die zijn assortiment via de website EerlijkBeter.nl aanbiedt en met wie door het plaatsen van een bestelling een leveringsovereenkomst tot stand komt;
 3. Consument: degene die de website EerlijkBeter.nl gebruikt, en/of op aanbiedingen reageert en door het plaatsen van een bestelling partij wordt bij een leveringsovereenkomst(en) en daaruit voortvloeiende verbintenissen met de betrokken versspecialist(en); zakelijke consumenten kunnen – behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke gemaakte andere afspraken - alleen van EerlijkBeter.nl gebruik maken voor eigen consumptie;
 4. Cookies: Kleine bestanden die door computers worden gedownload als de website EerlijkBeter.nl wordt bezocht. De gegevens blijven anoniem;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Distributiepunt: het lokale afhaalpunt waar de consument zijn bestelling kan afhalen;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten of diensten gedurende een bepaalde periode;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de (zakelijke) consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Eerlijk Beter en de (zakelijke) consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Eerlijk Beter gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Tijdvak: Eerlijk Beter hanteert meerdere tijdvakken (shifts) per dag waarin bestellingen afgehaald kunnen worden. De tijden worden gepubliceerd op de website .

Artikel 2 - Gegevens van de onderneming

Eerlijk Beter BV
Secretaris Mulderweg 51
0341- 43 17 22 (bereikbaar tijdens de openingstijden van het distributiepunt)
E-mailadres: klantenservice@eerlijkbeter.nl

KvK-nummer: 58640711
Btw-identificatienummer: 8531.21.527.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eerlijk Beter en op elke tot stand gekomen (duur)overeenkomst op afstand tussen Eerlijk Beter en de (zakelijke) consument.
 2. Eerlijk Beter kan deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Een nieuwe versie van deze voorwaarden wordt - voor inwerkingtreding - gepubliceerd op de website van Eerlijk Beter en gedeponeerd bij de Kamer van koophandel, en is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen die tot stand komen / bestellingen die geplaats worden na de onder de titel vermelde datum van inwerkingtreding en publicatie van de nieuwe versie van de voorwaarden.
 3. Voordat de (duur)overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Verkoopvoorwaarden aan de (zakelijke) consument beschikbaar gesteld langs de elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eerlijk Beter voordat de (duur)overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Verkoopvoorwaarden bij EerlijkBeter.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de (zakelijke) consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de (duur)overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de (duur)overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de (zakelijke)consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de (zakelijke) consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de (duur)overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de (zakelijke) consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze Verkoopvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de (zakelijke) consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Aangeboden assortiment; plaatsen bestellingen en bevestiging

 1. Op de website van Eerlijk Beter wordt het assortiment van de samenwerkende versspecialisten gepresenteerd wat in die regio door de consument besteld kan worden.
 2. Eerlijk Beter streeft ernaar de producten en eventuele diensten van betrokken versspecialisten volledig en nauwkeurig te beschrijven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de (zakelijke) consument mogelijk te maken.
 3. De op de website van Eerlijk Beter gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe voorbeelden van de aangeboden producten van de betrokken versspecialisten; de geleverde(verse) producten kunnen uiteraard in geringe mate van de afbeelding afwijken.
 4. Per bestelling geldt geen minimum bestelbedrag. Wel wordt beneden een bepaald bestelbedrag een toeslag voor service kosten in rekening gebracht. Dit bestelbedrag en het bedrag voor service kosten staan vermeld op de website.
 5. Een bestelling wordt definitief op het moment dat het bestelbedrag door de (zakelijke) consument betaald is. Eerlijk Beter bevestigt per email de geplaatste bestelling met een orderbevestiging, wat tevens de factuur is.
 6. De bestelbevestiging die de (zakelijke) consument ontvangt, legt de leveringsovereenkomsten met de daarin genoemde versspecialisten – ieder voor zijn specifieke producten vast. Niet Eerlijk Beter, maar iedere betrokken versspecialist is verantwoordelijk voor (de levering van) zijn producten bij het distributiepunt.
 7. Juist omdat het om versproducten gaat is het incidenteel mogelijk dat bestelde producten bij de betrokken versspecialist(en) niet worden aangeleverd / niet (meer) voorradig zijn en derhalve niet uitgeleverd kunnen worden. Wanneer zich dat voordoet wordt door de betrokken versspecialist zo snel mogelijk contact opgenomen met de (zakelijke) consument om tot een oplossing te komen. Het niet kunnen uitleveren van een besteld product laat de rest van de bestelling onverlet.
 8. Gelet op de aangeboden producten kunnen alleen personen van 18 jaar en ouder zich inschrijven en bestellingen plaatsen via EerlijkBeter.nl.
 9. Eerlijk Beter zal uiterlijk bij levering van het product aan de (zakelijke) consument de volgende informatie meesturen:
 10. het bezoekadres van de vestiging van Eerlijk Beter waar de (zakelijke) consument met klachten terecht kan;
 11. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 12. de informatie over bestaande service na aankoop;
 13. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de (duur)overeenkomst op afstand;
 14. indien de (zakelijke) consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Deze informatie wordt schriftelijk meegestuurd of op een zodanige wijze dat deze door de (zakelijke) consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 5 - Nakoming (duur)overeenkomst

De betrokken versspecialisten dragen er zorg voor dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de bestelling die de (zakelijke) consument geplaatst heeft, door de betrokken versspecialist gegeven specificaties, en aan redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en houdbaarheid, alsmede aan op de datum van de bestelling bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften terzake het product.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht, geen annulering en bedenktijd in verband met productgroep

 1. De via EerlijkBeter.nl te bestellen producten betreffen hoofdzakelijk levensmiddelen met een beperkte houdbaarheid en specifieke condities voor opslag en bewaring. Annulering, herroeping of ontbinding van de bestelling na betaling daarvan is daarom uitgesloten, behoudens voor zover de betrokken versspecialist is tekortgeschoten in de nakoming of indien nakoming blijvend onmogelijk zou zijn alsmede indien de betrokken versspecialist expliciet akkoord gaat en dat akkoord schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
 2. Mochten er producten zijn die niet bederfelijk zijn, dan kan de (zakelijke) consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Eerlijk Beter mag de (zakelijke) consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de (zakelijke) consument, of een vooraf door de (zakelijke) consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de (zakelijke) consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de (zakelijke) consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Eerlijk Beter mag, mits hij de (zakelijke) consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de (zakelijke) consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de (zakelijke) consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de (zakelijke) consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de (zakelijke) consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de (zakelijke) consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De (zakelijke) consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - De prijs

 1. Voor alle producten en/of diensten geldt de prijs die er op het moment van afrekenen op de website van Eerlijk Beter vermeld wordt. Omdat het om versproducten gaat, wordt er geen vaste prijs gehanteerd. Die prijs kan in verband met kosten, acties en aanbiedingen in de tijd variëren, ook van de op enig moment geldende prijs in de fysieke winkel van de betrokken versspecialisten.
 2. De betrokken versspecialist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van prijzen van het door hem aangeboden assortiment. Evidente fouten of vergissingen in prijzen / berekeningen zijn evenwel niet bindend. Wanneer die zich voordoen wordt door de betrokken versspecialist zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de (zakelijke) consument om tot een oplossing te komen. EerlijkBeter is in die situatie niet verplicht tot levering.
 3. Speciale aanbiedingen op de website van Eerlijk Beter gelden alleen in de betreffende locatie en alleen voor de periode waarvoor de aanbieding geldt.
 4. Voor de bezorging van een bestelling bij de consument thuis. wordt een bijdrage in de bezorgkosten in rekening gebracht worden. Deze bezorgkosten staan in de bestelprocedure op de website van Eerlijk Beter vermeld. De bezorgkosten worden tevens gespecificeerd in de bevestiging van de bestelling en op de factuur.
 5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief daarover verschuldigde omzetbelasting (btw).

Artikel 9 - Levering en uitvoering; overmacht

 1. De (zakelijke) consument selecteert bij het plaatsen van een bestelling een afhaal- of bezorgmoment. De (zakelijke) consument neemt daarbij de op de website gecommuniceerde termijnen in acht en is ervoor verantwoordelijk in het overeengekomen tijdvak de bestelling af te halen. Voor het ophalen van de bestelling bij het distributiepunt wordt een toegangscode per mail gestuurd.
 2. De (zakelijke) consument is voor het afhalen van de producten gebonden aan de wettelijke regels.
 3. Indien de (zakelijke) consument op het overeengekomen afhaalmoment onverwacht niet in de gelegenheid is om de bestelling op te halen, dan neemt de consument tijdig, uiterlijk vóór het verstrijken van het afhaaltijdvak telefonisch contact op met Eerlijk Beter. In overleg wordt dan bepaald hoe de bestelling alsnog opgehaald of gezorgd kan worden.
  Niet houdbare producten worden na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum vernietigd. Noch die vernietiging, noch het niet tijdig afhalen van een bestelling geeft recht op restitutie van betaling.
 4. Indien de (zakelijke) consument op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, dan neemt de consument tijdig, uiterlijk vóór aanvang van het bezorgtijdvak telefonisch contact op.
  De bezorger neemt de bestelling mee terug naar de afhaallocatie, tenzij bij telefonisch contact de (zakelijke) consument heeft aangegeven dat de bestelling onder verantwoordelijkheid van de (zakelijke) consument (bij een andere persoon in de directe nabijheid van het afleveradres) achtergelaten mag worden. Voor achterlaten van de bestelling op een locatie zonder ondertekening voor ontvangst is een specifieke instructie in het opmerkingenveld in de bestelprocedure of per email vereist.
 5. De betrokken versspecialisten zijn verantwoordelijk voor en streven naar levering van de bestelde hoeveelheden. Omdat de gewichtsartikelen uit het assortiment handmatig worden afgesneden kan nooit het exacte bestelde gewicht worden geleverd maar zal altijd in geringe mate afwijken. De versspecialist doet zijn best deze afwijking zo klein mogelijk te houden. Afwijkingen tot 5% van de bestelde hoeveelheid (meer of minder) komen niet voor verrekening in aanmerking.
 6. De betrokken versspecialisten zijn verantwoordelijk voor en streven naar aflevering binnen het overeengekomen tijdvak. Wanneer desondanks door omstandigheden – bijvoorbeeld een onverwachte verkeersopstopping – er niet binnen het oorspronkelijke tijdvak kan worden afgeleverd, wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch contact opgenomen voor het maken van een nieuw afhaal- of bezorgmoment – zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk overeengekomen tijdvak voor aflevering.
 7. Eerlijk Beter of de bij een bestelling betrokken versspecialisten zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting wanneer hij met betrekking tot die verplichting verhinderd is als gevolg van overmacht. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of ingeschakelde derden-vervoerders van de bij een bestelling betrokken versspecialisten.

Artikel 10 - Betaling

 1. Bestellingen dienen via de website van Eerlijk Beter met gebruikmaking van Ideal direct en volledig te worden betaald.
 2. Eerlijk Beter treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de (zakelijke) consument elektronisch kan betalen, zal Eerlijk Beter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens en facturen dienen door de (zakelijke) consument zo spoedig mogelijk aan Eerlijk Beter te worden gemeld. Eerlijk Beter geeft eventuele gebreken die betrekking hebben door haar doorbetaalde bedragen direct aan de betrokken versspecialist door.

 

Artikel 11 Klachtenregeling

 1. Controle op hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare beschadigingen / gebreken van afgeleverde bestellingen berust bij de (zakelijke) consument. Wordt door de (zakelijke) consument niet bij aflevering of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, in ieder geval binnen 8 uur na ontvangst van het geleverde aan Eerlijk Beter een klacht volledig en duidelijk omschreven ingediend, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de bestelbevestiging / factuur als juist en wordt het geleverde geacht zonder aan de buitenkant zichtbare beschadigingen te zijn afgeleverd.
 2. Klachten terzake van ten tijde van levering niet zichtbare beschadigingen en gebreken, alsmede andere klachten betreffende afgeleverde bestellingen dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na aflevering van de bestelling c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden volledig en duidelijk omschreven door de (zakelijke) consument bij Eerlijk Beter (klantenservice@eerlijkbeter.nl) te worden ingediend. Bij gebreke daarvan en in ieder geval na verloop van 14 dagen na de datum van aflevering wordt de (zakelijke) consument geacht het geleverde onherroepelijk te hebben goedgekeurd.
 3. Geringe verschillen in uitvoering of afmetingen - tot 5% van opgegeven gewichten en afmetingen, althans gering in relatie tot de specifieke overeenkomst - kunnen geen grond opleveren voor klachten en verrekening.
 4. Eerlijk Beter is niet verantwoordelijk voor het corrigeren van eventuele tekortkomingen van betrokken versspecialisten. Zonodig bemiddelt Eerlijk Beter wel tussen betrokken versspecialist(en) en (zakelijke) consument om tot een oplossing van een klacht te komen. Klachten kunnen worden ingediend via de website van Eerlijk Beter, en worden door Eerlijk Beter voor afhandeling doorgegeven aan de betrokken versspecialist(en). De betrokken versspecialisten(en) is (zijn) met uitsluiting van Eerlijk Beter verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van klachten.
 5. Eerlijk Beter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 6. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 1 maand na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op (duur)overeenkomsten tussen Eerlijk Beter en de (zakelijke) consument waarop deze Verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Betrokken versspecialist(en) en de (zakelijke) consument verplichten zich jegens elkaar om ieder eventueel conflict terzake van aanbiedingen, (duur)overeenkomsten en alle (daaruit voortvloeiende) verbintenissen welke tot stand komen door gebruikmaking van de website EerlijkBeter.nl zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen en om niet over te gaan tot geschillenbeslechting met inschakeling van externe partijen en instanties voordat zij met elkaar inhoudelijk overleg hebben gevoerd over een minnelijke oplossing voor het geschil.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Verkoopvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de (zakelijke) consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Eerlijk Beter en de versspecialisten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Eerlijk Beter en/of bij diegene van wie Eerlijk Beter een recht tot gebruik daarvan verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van Eerlijk Beter de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of te bewerken, behalve voor privé gebruik.

Artikel 15 - Vertrouwelijke Informatie (veiligheid) en Privacy

 1. Wanneer de (zakelijke) consument gebruik maakt van Eerlijk Beter en/of een bestelling plaatst via de website, kan de (zakelijke) consument kiezen voor een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot de diensten van Eerlijk Beter. Deze inloggegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De (zakelijke) consument wordt verzocht vertrouwelijk om te gaan met deze gegevens, het emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op de eigen computer.
 2. De persoonsgegevens van de (zakelijke) consument die via de website van Eerlijk Beter worden verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, worden vastgelegd in een bestand dat vertrouwelijk en in overeenstemming met de vigerende privacy regelgeving wordt behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om een bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijk oordeel van Eerlijk Beter in het belang van de (zakelijke) consument is.
 3. Eerlijk Beter maakt gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de website van Eerlijk Beter wordt bezocht. Hiervoor worden 'cookies' gebruikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer een betrokken versspecialist terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens de (zakelijke) consument, dient deze hem in de gelegenheid te stellen om alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, het geleverde tegen terugbetaling door Eerlijk Beter van de daarvoor berekende prijs terug te nemen.
 2. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is aansprakelijkheid van een versspecialist, uit welken hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit een leveringsovereenkomst, beperkt tot vergoeding van schade tot een maximumbedrag gelijk aan het factuurbedrag van de bestelling uit welke de aansprakelijkheid is voortgevloeid.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid en consumentenkoop.

Boodschappen doen